PRÆSTATIONSANGST

HVAD ER PRÆSTATIONSANGST?

Langt de fleste mennesker kender til at have præstationsangst – angsten for at noget man gør, ikke er godt nok, at man ikke har løst sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, at det går dårligt med et oplæg eller en eksamen, hvor man gerne vil kunne vise alt det, man kan osv. Vi kan alle i de situationer få klassiske angstsymptomer som hjertebanken, sommerfugle i maven, rødmen, rysten og mundtørhed – og tankerne farer afsted med 100 km i timen med forudsigelser af al den kritik vi kan få, hvor meget vi kan falde i andres agtelse eller hvordan klappen går ned, så vi slet ikke kan præstere noget som helst.

Det er et almenmenneskeligt vilkår, at vi er optagede af at tage os godt ud overfor vores medmennesker og kerer os om, hvorvidt vi får ros og agtelse eller negativ kritik – det betyder noget for vores selvtillid og for vores oplevelse af, hvem vi er i forhold til “de andre”.

PRÆSTATIONSANGST

Præstationsangst som fænomen i bred forstand er derfor ikke en diagnose eller noget, der kan eller skal “fjernes” hundrede procent.

For nogle mennesker antager angsten for den dårlige præstation dog et niveau, hvor det lægger alvorlige hindringer i vejen for at fungere godt f.eks. på en arbejdsplads eller et studium. For at undgå at mislykkes afholder de sig måske fra at påtage sig opgaver, de egentlig er fuldt kvalificerede til og som kunne bringe dem videre i deres karrierer – eller undlader måske helt at søge bestemte typer jobs eller studier, fordi de ved, at de herved vil møde de præstations-situationer, som de frygter. 

Andre oplever, at de, når de går til eksamener eller på andre måder skal være “på”, bliver så forstyrrede af angsten, at de underpræsterer i forhold til, hvad de egentlig kan i andre sammenhænge. Og endelig oplever mange at bruge overordentligt meget tid og mange kræfter på at overforberede sig, så der ikke er en finger at sætte på det, de skal præsentere – for tænk nu, hvis det ikke var helt perfekt…

På disse og mange andre måder kan præstationsangst komme til at fylde for meget og stå i vejen for både selvværd, selvtillid og ambitioner – og så er det en rigtigt god idé at få hjælp til at håndtere angsten og få den ned på et leje, hvor den er rimelig og til at leve med.

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Kognitiv Behandling af præstationsangst Hos PSYKOLOG

I et forløb med kognitiv terapi for præstationsangst fokuserer vi blandt andet på at finde frem til den tænkning og de antagelser, der støtter præstationsangsten. Hvordan kan det være, at man kommer til at opfatte dét at præstere dårligt som dels så sandsynligt og dels så forfærdeligt?

For manges vedkommende er der tale om underliggende antagelser om, at andre mennesker vil se ned på én eller måske ligefrem latterliggøre én, hvis man “rammer ved siden af”, ligesom mange i forvejen har et lavt eller svingende selvværd og derfor frygter – via den dårlige præstation – at få bekræftet, at de virkelig ikke er gode nok eller kan så meget.

En del har leveregler, der siger, at man skal være perfekt for at blive elsket/påskønnet og dermed, at man risikerer forkastelse, hvis man er uperfekt.

UDFORDRING AF ANGSTENS PRÆMISSER 

I samarbejde med psykologen kan man at få trukket de underliggende præmisser for angsten frem, og komme til at kunne forstå hvorfor præstations-situationen for nogle bliver en rigtigt farlig størrelse, hvor der er meget på spil, og hvor der trækkes tråde ud til mange andre situationer i livet.

I behandlingen hos psykologen koncentrerer vi os derfor blandt andet om at udfordre og teste den automatiske tænkning om præstationer – passer det virkelig, at andre kun kan lide én, hvis man altid præsterer helt perfekt, afhænger alt virkelig af lige dén pågældende situation, og hvor dårligt præsterer man egentlig i de situationer, man kritiserer sig selv for?

NYE ERFARINGER

Vi arbejder endvidere på at få trukket erfaringer frem, som kan hjælpe til at få sat forventningerne i perspektiv – hvor ofte har man reelt oplevet, at nogen tog afstand fra én selv eller andre, for de de var uperfekte? Dertil komme naturligvis konkrete øvelser omhandlende præstation for at opnå nye erfaringer med, at det ikke går så galt endda. Det kan f.eks. være alligevel at aflevere en opgave, man ikke er helt tilfreds med eller endog at lave fejl med vilje blot for at kunne erfare, at de frygtede konsekvenser udebliver. Det kan også være selve dét at løfte sløret for sin nervøsitet i præstations-situationer for at opleve, at dette heller ikke giver anledning til kritik men måske snarere forståelse og empati. 

Endelig kan vi arbejde med metoder til at håndtere eventuelle fysiske manifestationer af angsten, således at disse ikke dominerer for meget i situationen, og man på denne måde oplever at kunne håndtere dem.

Eksamensangst

En variant af præstationsangst er eksamensangst, som kendes af mange skolelever og studerende. Mange har allerede oplevelser bag sig med at “gå i sort” eller være så oprevet og angst i tiden op til eksamener, at det trækker store veksler på overskud og livskvalitet.

Læs mere om eksamensangst her

Heldigvis er der rigtigt gode muligheder for at få behandlet den svære eksamensangst vha. kognitiv terapi, så det bliver langt mere tåleligt at skulle til eksamen og være studerende generelt.

KOGNITIV BEHANDLING AF EKSAMENSANGST HOS PSYKOLOG

I psykologforløbene med eksamensangst arbejder vi med de samme metoder som beskrevet ovenfor, men kan også supplere med tilgange, der er særligt rettet til eksamenssituationen og eksamensangst. Det kan f.eks. være rollespil, hvor man kan træne dét at komme ind i eksamenslokalet og komme i gang med sit oplæg – og hvor man har den fordel, at man kan afbryde situationen, snakke om hvordan den fungerede og ikke mindst begynde forfra.

Vi kan arbejde med at finde måder hvor fokus ikke er på angsten, i selve eksamenssituationen, da dette netop ikke er hjælpsomt, men bare tager energi og fokus fra selve præstationen. Vi kan også anvende afspændingsteknikker og vejrtrækningsøvelser rettet mod at afspænde kroppen, ligesom vi kan diskutere mulighederne for at tale med underviser/lærer og forberede denne på, at man er meget nervøs og har brug for at blive taget ekstra godt imod i situationen.

Skriveblokering

Præstationsangst kan også udmønte sig i skriveblokeringer – eksempelvis ved større skriftlige opgaver i forbindelse med studier eller i forbindelse med skriftligt materiale, der skal udfærdiges på arbejdspladsen. I sådanne situationer oplever mennesker med skriveblokering eksempelvis at blive overordentligt optagede af alle små detaljer i det skrevne, at tjekke og dobbelttjekke, at alt indhold og alle kilder er korrekte.

Som resultat heraf kan skrivearbejdet forløbe meget opslidende, og man ende med ikke at få skrevet noget som helst, fordi tankerne om, at det skal være helt rigtigt, står i vejen for at kunne sætte sig til tasterne overhovedet.

Mange kan blive særligt angste, når de skal vise ufærdigt og derfor uperfekt materiale til andre, f.eks. en vejleder. Man kan komme til at arbejde efter en tænkning der siger, at det hele skal være perfekt fra første udkast – ellers bliver man vurderet som dum, dårlig el.lign.

KOGNITIV BEHANDLING HOS PSYKOLOG MOD SKRIVEBLOKERING

Udover de ovenfor beskrevne metoder der bruges til psykologbehandling af præstationsangst og eksamensangst arbejder vi i forløbene mod skriveblokering også med at få skriveprocessen indledt og brudt op i overskuelige dele.

Det kan være først og fremmest at komme i gang med at skrive hvad som helst eller med at fremsende ufærdige afsnit til en vejleder for på denne måde at lære, at det er helt OK, at alt ikke er rigtigt fra starten.

Hos psykologen arbejder vi også ofte med selve rammesætningen omkring skriveprocessen, f.eks. at stoppe mens legen er god, så man ikke udmatter sig selv kognitivt, og dermed også har mere mod på at komme tilbage til skriveopgaven næste dag. 

Nogle stiller har urealistiske forventninger til, hvor meget man bør kunne præstere og stiller eksempelvis krav til sig selv om, at de skal kunne skrive uafbrudt hele dagen. Her er det udbytterigt sammen med psykologen, at få stillet skarpt på at der skal arbejdes med pauser og restitution – og få en god forståelse af, hvorfor det er vigtigt at være væk fra sin opgave i nogle intervaller uden at den dårlige samvittighed overtager. 

Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi

Læs mere om psykologbehandling under afsnittet om kognitiv terapi og metakognitiv terapi

Du kan bestille tid til behandling af præstationsangst hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM PRÆSTATIONSANGST

Præstationsangst er dén angst, langt de fleste mennesker kender fra situationer, hvor vi skal præstere noget, som skal vurderes og bedømmes af andre – f.eks. arbejdsopgaver, præsentationer, taler, at sige noget i undervisning, at bidrage til et projekt, at præsentere sig selv og meget mere. Det er ganske normalt at kunne blive nervøs i sådanne situationer, men for nogle, bliver nervøsiteten til en problemskabende angst, hvor man bliver optaget af stærkt negative tanker om éns præstation, fokuserer på fejl og forventer udtalt eller uudtalt kritik fra andre. Lider man af svær præstationsangst kan det påvirke éns generelle trivsel, ens stressniveau og ens livsvalg ifht arbejde, karriere mm.

Mennesker er et flokdyr, som er afhængig af andre mennesker for at overleve, trives og være tryg. Derfor er vi fra naturens hånd optagede af andre menneskers meninger om og syn på os. Dette kan i sig selv give bekymringer og indtrængende tanker om at blive negativt vurderet af andre eller klare sig dårligt, når man skal præstere. Hertil kan komme, at man i de angstprovokerende situationer har brug for at klare sig godt for at opnå resultater, opfylde ambitioner, fastholde beskæftigelse eller agtelse og meget mere. Kort sagt er der en del på spil i en del præstationssituationer, og her kommer det enkelte menneskes baggrund og personlighed ind ifht hvordan man vurderer og tackler situationen. Har man en høj selvtillid og et sundt selvværd, vil man oftest tro på sig selv og sine evne til at kunne præstere tilstrækkeligt godt, hvorimod lav selvtillid og dårligt selvværd vil have den modsatte effekt. Hertil kan tidligere oplevelser med kritik, mobning o.lign. påvirke det enkelte menneskes forventninger til egne præstationer, og perfektionistiske træk vil ligeledes ofte bevirke et øget fokus på potentielle fejl eller mangler.

I den kognitive tilgang kan vi blandt andet arbejde med den skævvridning af opmærksomhed og tanker om dels ens egen præstation, dels om, hvor kritiske og opmærksomme, andre mennesker er. Når vi bliver præstationsangste, vil vi typisk fokusere på tænkte fejl og mangler i vores præstation og undervurdere, hvor godt, vi præsterer – samtidig vil vi overvurdere, hvor negativt, andre vil tænke om præstationen. Vha kognitiv omstrukturering, hvor vi finde mere realistiske tilgange og forventninger, samt eksperimentere med at ”vove pelsen” og få reel feedback, som igen kan forstærke den realistiske tænkning.

I et behandlingsforløb med metakognitiv terapi vil man arbejde med at kunne lade de negative tanker og forventninger om sin præstation ligge fremfor at opholde sig ved dem, tage dem alvorligt og handle i henhold til dem. Vi træner bl.a. teknikker til at observere de negative tanker men samtidig distancere sig fra dem og lære, at vi kan have dem uden at forholde os til dem eller blive styret af dem.

Ved hjælpe af behandling med kognitiv eller metakognitiv terapi, kan man slippe for dén præstationsangst, som bliver problematisk og lægger hindringer i vejen for én i præstationssituationer.

Det er dog vigtigt at huske, at en vis nervøsitet eller opsathed i forbindelse med præstationer, er ganske normalt og faktisk også ønskværdigt, da den lette nervøsitet hjælper os til at præstere bedre og skarpere. At have helt is i maven i en situation, hvor man skal præstere, er derfor ikke nødvendigvis målet – det er både mere realistisk og mere hensigtsmæssigt at acceptere sommerfuglene i maven og det lidt bankende hjerte.

PRÆSTATIONSANGST & EKSAMENSANGST  – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Præstationsangst og eksamensangst- Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks. fra Ordrup, Skovshoved, Charlottenlund, Klampenborg, Lyngby, Gentofte, Hellerup, TaarbækKøbenhavn K, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

Psykologerne:

PRÆSTATIONSANGST OG EMSAMENSANGST​